KURSY SPAWANIA

Kursy odbywają się w trybie ciągłym, jednak na duże zainteresowanie prosimy o zapisy telefoniczne lub poprzez formularz.

Zapisz się nie musisz czekać na grupę, szkolenie rozpoczniesz natychmiast.

Najbliższe terminy:

Generated by wpDataTables

Zapraszamy na szkolenia spawalnicze
MMA, MAG, TIG, GAS

Własne spawalnie szkoleniowe, Atest Instytutu Spawalnictwa do szkolenia, licencjonowani egzaminatorzy!
Zapisz się nie musisz czekać na grupę, szkolenie rozpoczniesz natychmiast.

 

Organizujemy kursy spawania:

 • stali niestopowych,
 • wysokostopowych
 • aluminium
 • oraz kursy pokrewne spajaniu metali.

Dla osób zgłaszających się indywidualnie oraz na zlecenie firm (również z wykorzystaniem bazy zlecającego).

Pierwszy poziom kwalifikacji
(przy wyborze dwóch i więcej metod zniżka opłaty)

Blachy i rury ze stali niestopowych i wysokostopowych spoinami pachwinowymi:

 • elektrodą otuloną – 111 (MMA),
 • elektrodą topliwą w osłonie dwutlenku węgla lub mieszanek – 135 (MAG),
 • elektrodą nietopliwą w osłonie argonu – 141 (TIG).
 • Blachy ze stali niestopowych spoinami czołowymi w procesie – 311 (GAS).
 • Kursy spawani blach i rur z aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi w procesach – 131 (MIG) i 141 (TIG)

Wymagania dla kandydatów:

 • ukończony 18. rok życia i co najmniej gimnazjum,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania zawodu spawacza.

Kurs spawalniczy w jednym procesie (metodzie) trwa średnio 5 tygodni.

Nabór ciągły – harmonogram dopasowany do możliwości uczestnika.

Absolwent kursu otrzymuje:

 • Książkę Spawacza względnie wpis do już posiadanej książki,
 • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w wersji polskiej a dodatkowo na życzenie w wersji angielskiej,  niemieckiej, uznawane także w krajach Unii Europejskiej.

Szkolimy również w Procesach pokrewnych spajaniu metali:

 • ręcznych przecinaczy tlenowych,
 • ręcznych przecinaczy plazmowych,
 • ręcznych przecinaczy termicznych-tlenowych i plazmowych,
 • lutowaczy gazowych w zakresie lutowania twardego,
 • operatorów urządzeń do cięcia plazmowego,
 • operatorów urządzeń do napawania plazmowego,
 • prostowania płomieniowego konstrukcji spawanych,
 • operatorów zgrzewarek oporowych punktowych,
 • operatorów zgrzewarek oporowych liniowych,
 • operatorów zgrzewarek oporowych garbowych,
 • lutowaczy lutami miękkimi, w tym lutami bezołowiowymi.

Absolwent po ukończeniu kursu otrzymuje:

 • Zaświadczenie ukończenia kursu.

 

ODNOWIENIE UPRAWNIEŃ – Egzaminy weryfikacyjne spawaczy

Do egzaminu weryfikacyjnego mogą przystąpić osoby posiadające:

 • Książkę Spawacza z wpisem ukończonych kursów spawania w latach, w których nie wydawano świadectw kwalifikacyjnych,
 • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza, które utraciło ważność.

Egzamin weryfikacyjny, który odbywa się w jednym dniu składa się:

 • z części teoretycznej w formie testowej w celu sprawdzenia wiedzy teoretycznej spawacza z zakresu uprawnień, o które się ubiega.
 • z części praktycznej, w której spawacz wykonuje złącze egzaminacyjne w procesie, w którym ubiega się o uprawnienia zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa,

Pozytywny wynik z egzaminu weryfikacyjnego uprawnia spawacza do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w wersji polskiej a dodatkowo na życzenie w wersji angielskiej, niemieckiej.

Egzaminy weryfikacyjne na zlecenie zakładu pracy i przeprowadzane na jego terenie – wycena indywidualna.

Egzaminy weryfikacyjne spawaczy odbywają się w każdą trzecią środę miesiąca o godzinie 8:00.

Posiadamy własne doskonale wyposażone pracownie spawalnicze (Poznań, Września, Gniezno)

Twój certyfikat:

DOKUMENTY